ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
 • การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศา...
  13
 • การจัดเวทีประชาคมหมู่ที่ ๑๐ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศ...
  11
 • การจัดเวทีประชาคมหมู่ที่ ๕ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศา...
  10
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล (บ้านนิคม) นำเด็กไปทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่&...
  11
 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล (บ้านนิคม) วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดภูธรอุทิศ โดยมีคณะค...
  11

»ข้อมูลทั้งหมด 381 รายการ