ภาพกิจกรรม
โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม 2552

โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม  2552 วันที่ 12 สิงหาคม 2552 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เทศบาลตำบลขุนทะเล ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงเรียนอนุบาลบ้านยูงทอง